My account
회원등록 비밀번호분실
My account Déconnexion
 
Recherche
 

 

 

 

News & Events

 

Sitemap

  Time in Paris  

미래의 환경변화를 다양하게 해석하는 미술작업 모음

 

 

오늘날의 환경변화에 따른 다양한 해석

인공기후 전은 오늘날의 환경변화에 대한 현대 작가들의 다양한 감각을 보여주는 테마 전시회이다. 비디오, 사진, 설치, 등의 여러가지 매체를 사용한 동시대 작가들의 다양한 해석과 미래를 걱정하는 예견이 엿보인다.

우리가 생활하고 있는 환경의 변화들을 감지하고 생각을 해보자는 취지의 이번 전시회에서는 설치와 퍼포먼스, 조각과 비디오 등 다양한 작업을 접할 수 있다.

25년의 역사를 지닌 EDF의 이공간은 그리 큰 규모는 아니지만 이렇게 주제를 동반한 전시회를 올리기에는 효과적이다. 3층에 걸쳐 설치된 다양한 작업들은 크게 3가지 테마로 정리되어 관람자들에게 다양한 경험을 주는 전시회이다.

전시장 전경

 

_position rétrospective de Pierre Huyghe

Espace Fondation EDF à Paris
M 10. ou M10. Sèvre-Babylone
2015년 10월4일 - 2016년 2월28일까지

http://fondation.edf.com


 

 

Ecrit par PBAA.

 

 

 
  Telephone : 336 9935 1432
  Email : parisbeauxartsacademy@gmail.com

French

-

Korean

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : parisbeauxartsacademy@gmail.com | 파리 현지 프랑스 유학 미술학원 Paris Beaux-Arts Academy in France | Telephone. 국제번호 336 9935 1432 | Copyrigt 2013 Paris Beaux-Arts Academy.