My account
회원등록 비밀번호분실
My account Déconnexion
 
Recherche
 

 

 

 

News & Events

 

Sitemap

  Time in Paris  

인간 내면의 욱체적 심리적 세계를 탐험하는 예술적 시도

 

 

동시대 미술의 다양한 장르 접근

인사이드 전시회는 프랑스 현재 동시대 미술이 보여주는 다양한 시각을 담은 전시회이다. 여러가지 매체를 사용한 작가들의 다양한 상상력과 관찰력이 엿보인다.

사람의 육체적 혹은 심리적인 내부를 들여다 보자는 취지의 이번 전시회에서는 설치와 퍼포먼스, 조각과 비디오 등 다양한 작업을 접할 수 있다.

팔레드 도쿄 미술관의 거대한 공간을 유연하게 발라드하게끔 전시구성이 우수하고 작품과 작품사이의 연계성을 고려한 도정 등도 돋보이는 전시회이다.

전시장 전경

 

_

Exposition rétrospective de Pierre Huyghe

Palais de Tokyo à Paris
M 9. Iéna
2014년 10월20일 - 2015년 1월11일까지

http://www.palaisdetokyo.com

 

Ecrit par PBAA.

 

 
  Telephone : 336 9935 1432
  Email : parisbeauxartsacademy@gmail.com

French

-

Korean

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : parisbeauxartsacademy@gmail.com | 파리 현지 프랑스 유학 미술학원 Paris Beaux-Arts Academy in France | Telephone. 국제번호 336 9935 1432 | Copyrigt 2013 Paris Beaux-Arts Academy.